Cilj vaspitno-obrazovnog rada naše škole šaha je da učenici ovladaju osnovnim zakonitostima i principima šahovske igre radi formiranja njihove radne sposobnosti, savesnosti, istrajnosti, urednosti, radoznalosti, kreativnosti, strpljenja, logičkog razmišljanja, originalnosti i spremnosti na saradnju uz uvažavanje tuđeg mišljenja i načela lepog ponašanja, da kod učenika izgradi kulturu rada, da se rad obavlja na vreme u predviđenom radnom prostoru, kao i da se razvija svesna potreba da se započeti posao završi do kraja. Posle postizanja pomenutih ciljeva, naravno, dugoročni cilj za decu koja se opredele za takmičarski šah je i postizanje vrhunskih rezultata.

 Zadaci naše škole šaha su: 

 • Izgrađivanje interesovanja za šahovsku igru;
 • Igranje šaha;
 • Stimulisanje mašte, kreativnosti i radoznalosti tokom učenja šaha;
 • Povezivanje znanja o šahu sa životnim situacijama;
 • Izgrađivanje logičkog shvatanja šahovske igre kao osnove za logičko mišljenje;
 • Osposobljavanje učenika da samostalno donose odluku kroz igranje šaha;
 • Jačanje tolerancije kao bitnog faktora emocionalne inteligencije;
 • Razvijanje svesti o sopstvenom napredovanju i jačanje motivacije za dalje učenje šaha.

Šahovske medalje

Medalje škole šaha

 

Operativni zadaci naše škole šaha:

Učenici treba da se:

 • Kroz veći broj zanimljivih i atraktivnih primera, koji se odnose na veštinu igranja šaha, zainteresuju za šahovsku igru;
 • Kroz veći broj zadataka osposobe da samostalno donose odluke u toku šahovske igre, kasnije i životu.

Način ostvarivanja programa

Organizacijom kvalitetne nastave, neophodno je voditi računa o dve grupe osnovnih parametara:

Predmetni parametri škole šaha

Sadržaji koji se proučavaju u okviru škole šaha deo su opšte šahovske kulture, koja afirmiše ovu drevnu igru kao društveno prihvatljiv model za sagledavanje životnih zakonitosti kroz simboliku šahovskog nadmetanja dveju suprotstavljenih strana. Trinaesti svetski prvak i možda i najveći šampion svih vremena Gari Kasparov govorio je o tome da su „kreativnost, imaginacija i intuicija nezamenljivi, baš kao i čvrst karakter; ali, pobeda dolazi samo kroz borbu.“ Na taj način pregnuće i voljni momenat izbijaju u prvi plan, pružajući oslonac mladoj osobi koja se nalazi u delikatnoj životnoj fazi, u kojoj se od nje očekuje da odgovori zahtevima koje pred njega/nju postavlja školski sistem.

Proučavanje šaha trebalo bi da se podstakne napredak logičkog mišljenja i sposobnosti generalizacije, nezavisno razmišljanje i prosuđivanje.

Nastavni parametri škole šaha

Teorijska nastava iz šaha pruža minimalan skup fundamentalnih znanja koja su neophodna da bi se ovladalo svim pravilima i opštom kulturom šahovske igre. Na ovom aspektu nastave treba insistirati u onolikoj meri koliko je potrebno da se učenicima pruže najosnovnije informacije na osnovu kojih bi, pre svega kroz mnogobrojne praktične primere i životne analogije, mogli da samostalno otkrivaju ogromno bogatstvo sveta šaha. Stoga, kad god je to moguće, radimo u ulozi moderatora, izdvajamo dovoljno vremena za praktičnu nastavu u vidu rešavanja primera na tabli i kroz testove, ali i kroz proigravanje u parovima.

Šah se može shvatiti kao permanentno didaktičko sredstvo za lakše savlađivanje dragocenih životnih lekcija, pri čemu se simbolizam šahovske igre kao paradigme samog života stavlja u uži i širi kontekst. Tokom prve godine učenja, kroz upoznavanje kvadratne crno-bele table kao poprišta ove igre savršenog sklada, učenici usvajaju prostorne relacije kroz koncepte polja, linija, redova i dijagonala. Druženje sa šahovskim figurama i njihovim kretanjem približava ih znanjima iz geometrije, dok kroz odnos relativnih vrednosti figura (pešak = 1, skakač i lovac = 3, top = 5, dama = 9 ili 10) stiču i osnove iz aritmetike, ali i pouke o vođenju brige o vrednostima koje su im poverene na čuvanje. Postavljanje figura na početna polja primer je za organizaciju i urednost, čime se neuporedivo lakše usvajaju i neki „nepopularni“ svakodnevni zahtevi, kao što je odlaganje stvari (npr. školskog pribora, odevnih predmeta, igračaka, itd.) na odgovarajuća mesta.

Fer plej škole šaha

Fer plej škole šaha

Organizacija škole šaha

Grupni rad škole šaha

Škola šaha okuplja polaznike raličitog uzrasta. ŠK Vidikovac radi sa predškolcima (i mlađima, počevši od 4 godine), decom školskog uzrasta, srednjoškolcima kao i starijima ukoliko postoji interesovanje.

Škola šaha je organizovana u pet nivoa i to:

 • Predškolci i mlađi – početni nivo (prva grupa): 2 puta nedeljno po sat vremena

 • Početni nivo (druga grupa): 2 puta nedeljno po sat vremena

 • Srednji nivo (treća grupa): 2 puta nedeljno po sat vremena

 • Napredni nivo – takmičarski šah (četvrta grupa): 2 puta nedeljno po dva sata

 • A tim (vrhunski-takmičarski šah) (peta grupa) – 2 puta nedeljno po dva sata

Rad u parovima

Pored grupnog rada škola šaha organizuje i rad u parovima za polaznike slične šahovske snage.

Rad je organizovan kao priprema za predstojeće turnire, tokom zimskih i letnjih raspusta, ili tokom čitave godine ukoliko postoji interesovanje.

Nastava se odvija dva puta nedeljno po sat vremena.

Individualni rad

Individualni časovi organizuju se tokom cele godine bez obzira na nivo znanja zainteresovanih polaznika.

Postoji mogućnost dogovora oko termina.

Osvajači medalja i pehara škole šaha

Osvajači medalja i pehara škole šaha

Turniri u okviru škole šaha

 • Prvenstvo škole šaha (kluba) jednom godišnje
 • Takmičenje u rešavanju šahovskih prob
  lema jednom godišnje
 • Kategorni turniri za osvajanje IV i III kategorije (najmanje 3 puta godišnje)
 • Kategorni turniri za osvajanje II i I kategorije (najmanje 2 puta godišnje)
 • Rapid turniri (ubrzani tempo)
 • Cuger turniri
 • Turniri u atomcu
 • Simultanke
 • Mečevi sa drugim školama šaha i osnovnim školama

Klupski prostor i oprema

Klub ima dve specijalizovane učionice za šah, sa četiri velika stola i 40 stolica, jednom katedrom i foteljom, dve demonstracione table, 30 garnitura, 10 digitalnih satova i 10 drvenih satova.

Grupa učenika za realizaciju sadržaja programa broji od 10 do 16 učenika.

Koje su koristi od igranja šaha?

 • Šah je moćno sredstvo kojim vežbamo rešavanje problema (problem situacije);
 • Šah veoma doprinosi razvoju dečjih kognitivnih veština (zaključivanje,dedukcija, indukcija…);
 • Šah uči decu vrednostima ozbljnog rada;
 • Šah doprinosi jačanju samopoštovanja kroz samoostvarivanje, samoizgrađivanje;
 • Šah čini da dete shvati ličnu odgovornost za vlastite akcije kao i da mora da prihvati njihove posledice;
 • Šah izgrađuje timski duh, dok istovremeno jača individualnost;
 • Pomaže deci pri stvaranju i učvršćivanju socijalnih iskustava jer šahovnica (šahovska tabla,polje) ustvari, UOKVIRUJE konfliktnu situaciju – tj. stvara uslove za mirnu, bezbednu diskusiju;
 • Utiče drastično na koncentraciju, vizuelizaciju, anticipaciju, odmerenost, analizu, apstraktno mišljenje, planiranje, angažuje intuiciju;
 • Pomaže detetu i učitelju (odraslom) da bolje upoznaju jedni druge kroz trening situacije;
 • Šah čini dete pametnijim!!!